Skuteczny e-nauczyciel

Tytuł projektu: „Skuteczny e-nauczyciel”- program POWER

Okres realizacji: 01.09.2019- 31.08.2021

Kwota dofinansowania: 29 700 euro czyli 127 053,63 zł

Realizacja projektu wynika z zdiagnozowanych potrzeb szkoły zawartych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Wynika z niego że istnieje potrzeba zorganizowania międzynarodowych mobilności które pozwolą na inne spojrzenie na wykorzystanie e- learningu co zapewni lepsze wyniki i wykorzystanie rezultatów niż kursy i szkolenia krajowe. Działania podjęte w celu przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki zatrzymają młodzież na ścieżce edukacyjnej i zapobiegną ich wypadnięciu z systemu oświaty.

Mobilność europejska jest częścią planu profesjonalizacji naszych nauczycieli a przez to i placówki. Pozwoli to na wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a lepsze wyniki kształcenia pozwolą na wieloaspektowe przygotowanie uczniów i ich wzrost wartości na rynku pracy. Praca w międzynarodowej grupie pozwoli na te same problemy spojrzeć z innej perspektywy i znaleźć inne rozwiązania.

W projekcie zaplanowano 2 działania typu „job shadowing” w szkole hiszpańskiej i tureckiej, gdzie obserwowane będą metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem e- learningu przede wszystkim na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i językach obcych oraz metodach i zasadach zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Zaplanowano również 2 szkolenia dla nauczycieli. Jedno dotyczące wykorzystania e- learning a drugie dotyczące zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Rezultatem realizacji będzie m.in. wzmocnienie współpracy w grupie pomiędzy nauczycielami, zmiana tradycyjnych metoda nauczania na nauczanie kreatywne, poszukujące z wykorzystaniem e- learning , wprowadzenie procedur przeciwdziałających przedwczesnemu kończeniu nauki, otwarcie na Europe i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych nauczycieli co spowoduje wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli oraz jego profilu zawodowego, będzie to z kolei miało wpływ na wzrost kompetencji kluczowych u uczniów, podniesienie ich wyników dydaktycznych a finalnie spowoduje wzrost jakości pracy placówki.

Cel główny:

Trwały rozwój Zespołu Szkół nr 3 w Puławach poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i

umiejętności pozwalające na wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych w

szczególności poprzez zastosowanie e- learningu i metod przeciwdziałających przedwczesnemu kończeniu nauki.

najważniejsze cele szczegółowe to:

-podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły

-podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły

-realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły

-wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych w czasie mobilności zagranicznych realizowanych w

ramach projektu w szczególności dotyczących e- learningu i polityki przeciwdziałania

przedwczesnemu kończeniu nauki

-wzbogacenie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów

-podniesienie kompetencji podstawowych w szczególności w zakresie języków obcych, humanistycznych i nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów poprzez zastosowanie e -learning

  • propagowanie kontynuowania nauki poprzez wdrożenie polityki przeciwdziałania przedwczesnego kończenia nauki.

Konspekty lekcji z wykorzystaniem e-learningu

Polityka przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki

Prezentacja na godziny wychowawcze

Programy zajęć pozalekcyjnych

Słownik on-line

Skip to content