Aktualności,  Bez kategorii

Szkolne Budżety Obywatelskie Powiatu Puławskiego

REGULAMIN SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
§ 1
Zasady ogólne

 1. Szkolny Budżet Obywatelski (dalej SBO) jest organizowany przez Zespół Szkół nr 3
  im. Marii Dąbrowskiej w Puławach w ramach Konkursu „Ty decydujesz” – Szkolne
  Budżety Obywatelskie Powiatu Puławskiego.
 2. SBO jest narzędziem edukacji obywatelskiej, dzięki któremu członkowie wspólnoty
  szkolnej mogą mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie – szkołę. Daje uczniom
  szansę na określenie swoich potrzeb i problemów oraz przedstawienie konkretnych
  rozwiązań, które będą służyć całej społeczności szkolnej. Ponadto uczniowie mogą
  efektywnie wzmacniać swoje kompetencje społeczne, nabywać i rozwijać wiedzę
  dotyczącą komunikacji, umiejętności przekonywania do swoich pomysłów,
  dochodzenia do wniosków, planowania i realizacji działań w praktyczny sposób.
 3. Wartość zwycięskiego projektu (zwycięskich projektów) nie może przekroczyć kwoty
  1 000 zł brutto.
 4. Za przeprowadzenie SBO na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w
  Puławach odpowiada Szkolny Zespół Roboczy składający się z: dyrekcji, opiekuna
  samorządu uczniowskiego, minimum dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego
  oraz koordynator/koordynatorka SBO, który/a dba o prawidłowy przebieg SBO oraz
  wspiera w tworzeniu i promowaniu projektów.
 5. W skład Szkolnego Zespołu Roboczego wchodzą:
 • Grzegorz Jabłoński – dyrektor szkoły
 • Katarzyna Blaszke – wicedyrektor
 • Renata Łodzińska – opiekun SU, koordynator SBO
 • Katarzyna Mazur- Nadolska – opiekun SU
 • Karolina Ogórek – przedstawiciel SU
 • Kamil Cholewa – przdstawiciel SU
 • Jan Żywarski – przedstawiciel SU
 1. SBO przebiega zgodnie z harmonogramem, który stanowi Załącznik nr 1 do
  niniejszego regulaminu.
  § 2
  Przygotowanie i składanie projektów
 2. W ramach SBO składać można projekty obejmujące zakup szeroko rozumianego
  wyposażenia szkoły, pomocy dydaktycznych, materiałów lub narzędzi, które zostaną
  uznane za najważniejsze przez daną społeczność szkolną.
 3. Projekty mogą składać:
  a) uczniowie,
  b) rodzice,
  c) nauczyciele,
  d) pracownicy szkoły/ośrodka/placówki.
 4. Projekty można przygotowywać indywidualnie lub w grupach składających się
  z uczniów, rodziców i/lub nauczycieli.
 5. Jedna osoba/grupa może zgłosić tylko jeden projekt.
 6. Członkowie Szkolnego Zespołu Roboczego nie mogą składać projektów, ale
  uczestniczą w głosowaniu na projekty na takich samych warunkach jak pozostali.
 7. Projekty muszą być zgodne z prawem, statutowymi zadaniami Szkoły oraz winny
  wpisywać się w edukacyjno-wychowawczą misję Szkoły.
 8. Projekty powinny być zlokalizowane na terenie należącym do Szkoły, zaś efekty jego
  realizacji powinny być dostępne dla wszystkich jej uczniów czy wychowanków.
 9. W projektach należy wskazać całkowity koszt ich realizacji.
 10. Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł brutto.
 11. Projekty należy składać na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 2 do
  niniejszego regulaminu.
 12. Zasady finansowania i realizacji projektów określa Regulamin Konkursu „Ty
  decydujesz” – Szkolne Budżety Obywatelskie Powiatu Puławskiego.
  § 3
  Weryfikacja projektów
 13. Projekty weryfikują członkowie Szkolnego Zespołu Roboczego.
 14. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z niniejszym
  regulaminem, a także poprawności oszacowania kosztów ujętych w projekcie zgodnie
  z kartą oceny projektów stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 15. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację,
  członkowie Szkolnego Zespołu Roboczego zwrócą ten projekt autorowi/autorom w celu
  dokonania odpowiednich korekt, wraz ze wskazaniem, co należy zmienić oraz
  wyznaczą termin na wprowadzenie uzupełnień, nieprzekraczający jednak 3 dni
  roboczych.
 16. Upływ wyznaczonego terminu powoduje zwrot projektu, czyli jego wycofanie z SBO
  i brak możliwości głosowania na niego.
 17. Po dokonanej weryfikacji projektów Szkolny Zespół Roboczy zatwierdza wyniki
  weryfikacji oraz listę dopuszczonych projektów do etapu wyboru.
  Koordynator/koordynatorka Zespołu przekazuje wyniki weryfikacji autorom projektów,
  a następnie publikuje na stronie internetowej Szkoły i szkolnej tablicy informacyjnej listę
  projektów dopuszczonych do etapu wyboru oraz projektów odrzuconych wraz z krótkim
  uzasadnieniem odrzucenia. Decyzja Szkolnego Zespołu Roboczego jest ostateczna.
  § 4
  Promocja projektów
 18. Projekty, które przeszły do etapu głosowania, można promować wśród społeczności
  szkolnej, np. za pomocą plakatów i ulotek, a także podczas zorganizowanych w tym
  celu apeli szkolnych, na godzinie wychowawczej, jak również na stronie internetowej
  i w szkolnych mediach społecznościowych.
 19. Szkolny Zespół Roboczy wyznacza miejsca na terenie szkoły, w których można
  wieszać plakaty i zostawiać ulotki.
  § 5
  Wybór projektów
 20. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania. Głosować mogą uczniowie,
  rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i pozostali pracownicy.
 21. Podczas głosowania można oddać tylko jeden głos na dowolnie zgłoszony projekt.
 22. W przypadku uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły głosowanie odbywa
  się za pomocą karty do głosowania stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego
  regulaminu.
 23. W przypadku rodziców głosowanie odbywa się poprzez dziennik elektroniczny zgodnie
  z instrukcją otrzymaną od Dyrekcji w zaproszeniu do głosowania (np. anonimowa
  ankieta jednokrotnego wyboru).
 24. Głosowanie jest tajne, co oznacza, że na karcie do głosowania nie należy podawać
  imienia i nazwiska, a jedynie klasę (w przypadku ucznia). Nieumieszczenie danych
  dotyczących klasy na karcie do głosowania powoduje nieważność głosu.
  § 6
  Ogłoszenie wyników i realizacja projektów
 25. Do dalszego etapu przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę
  głosów i łącznie mieszczą się w kwocie 1 000 zł brutto.
 26. W przypadku, gdy kilka projektów uzyska identyczną liczbę głosów, a ich łączna
  realizacja spowodowałaby przekroczenie budżetu, wyboru jednego z tych projektów
  dokonuje się w drodze losowania przeprowadzonego w obecności co najmniej
  3 członków Szkolnego Zespołu Roboczego. Szkolny Zespół Roboczy spisuje protokół
  z tego losowania.
 27. Koordynator/koordynatorka SBO publikuje wyniki na stronie internetowej szkoły wraz
  z podaniem informacji o liczbie uzyskanych głosów, a następnie za pośrednictwem
  poczty elektronicznej przekazuje informację o przebiegu głosowania i zwycięskich
  projektach przewodniczącemu Komisji Konkursowej powołanej przez Starostę
  Puławskiego. Zadaniem Komisji, o której mowa powyżej jest: ocena formalna
  i merytoryczna zwycięskich projektów, sporządzenie protokołu z posiedzeń, wybór
  projektów do realizacji i zatwierdzenia Starosty Puławskiego.
 28. Zasady i termin realizacji projektów określa Regulamin Konkursu „Ty decydujesz” –
  Szkolne Budżety Obywatelskie Powiatu Puławskiego.
  § 7
  Postanowienia końcowe
 29. W uzasadnionych przypadkach Szkolny Zespół Roboczy zastrzega sobie możliwość
  zmiany regulaminu, niezwłocznie informując o tym społeczność szkolną poprzez
  umieszczenie komunikatu na stronie internetowej szkoły i szkolnej tablicy
  informacyjnej.
 30. Udział w każdym z etapów SBO jest dobrowolny i nie wiąże się z jakąkolwiek
  gratyfikacją za składanie projektów czy udział w głosowaniu.
Skip to content