Podpatrując innych – doskonalimy się

Podpatrując innych – doskonalimy się – Erasmus + kwota dofinansowania: 39108,00 EURO

Termin: 01.09.2020- 31.12.2021

W projekcie zaplanowano działania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły określonych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.

 1. staż w lecznicach weterynaryjnych dla 10 uczniów klas II- IV kierunek technik weterynarii- 2 tygodnie
 2. staż w firmach fotograficznych, agencjach reklamy dla 10 uczniów klasy I-IV kierunek technik fotografii i multimediów – 2 tygodnie
 3. job shadowing dla 2 nauczycieli zawodu – 1 tydzień

Przedstawione mobilności przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeba naszej szkoły. Poprzez zorganizowane staże dla uczniów zwiększy się ich mobilność zawodowa i rozwiną lub nawet nabędą nowe kompetencje zawodowe.

Uczniowie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne w zakresie konkretnej kompetencji w zawodach: technik weterynarii i fototechnik, udział w stażach pozwoli na kształcenie umiejętności zawodowych zgodnych z wymaganiami pracodawców krajowych i innych państw europejskich, uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, będą przygotowani do poruszania się po europejskim rynku pracy, nastąpi podniesienie wartości ucznia jako przyszłego pracownika zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Uczniowie odbywający staż podniosą swoje umiejętności językowe w życiu codziennym i zawodowym. W zakresie rozwoju międzykulturowego uczestnicy stażów poznają kulturę, historię i obyczaje Hiszpanii co wpłynie na rozwinięcie u nich poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej. W zakresie rozwoju osobistego uczniowie rozwiną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i współpracy w grupie. Poprzez wizyty job shadowing nauczyciele będą mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie nauczanej przez siebie wiedzy.

Rezultaty materialne;

1.Zrealizowanie na eTwinning projektu „ Podglądając innych- doskonalimy się ”

2.wydanie w wersji on-line albumu zdjęciowego zawierającego 50 fotografii dokumentującego zwyczajne życie w Barcelonie

3.wydanie 2 słowników branżowych z fotografiami – polsko- angielskiego w wersji papierowej i on line 1- zawierającego min. 50 pojęć

dotyczących weterynarii , 2- zwierającego min. 50 pojęć dotyczących fotografii.

4.wydanie certyfikatów dla uczestników mobilności i certyfikatów potwierdzających odbycie stażu

5.wprowadzenie zmodyfikowanego planu podniesienia jakości pracy szkoły

 1. wydanie skryptu z opisem przypadków chorobowych zwierząt oraz ich pielęgnacji – 20 opisów

Rezultaty niematerialne;

 1. Rozwinięcie kompetencji zawodowych u uczniów zwiększających ich pozycję na rynku pracy
 2. Lepsze zdolności komunikacyjne uczniów i nauczycieli
 3. Poprawa kreatywności i przedsiębiorczości uczniów
 4. Większa wiedza i otwartość na inne kultury umiejętność stworzenia środowiska

międzykulturowego

 1. Wzrost kompetencji nauczycieli i profilu zawodowego

6.Większe wykorzystanie poznanych metod i narzędzi na przedmiotach zawodowych

In the project we planned different actions which result from identified needs of school included in the European School Development Plan. Planned:

 1. Internship in veterinary clinics for 10 students of II-IV grade of veterinary technician – 2 weeks
 2. Internship in photographic companies and advertising agencies for 10 students of I – IV grade of photography and multimedia technician – 2 weeks
 3. Job shadowing for 2 teachers who teach these professions – 1 week

The mobility will contribute to meeting the above identified needs of our school. Through organized internships students will increase their occupational mobility and develop or even acquire new professional skills. Students will improve their professional qualifications and practical skills in particular professions: veterinary technician and photography technician.

Participation in internships will allow for the training of vocational skills in accordance with the requirements of national employers and other European countries, the students will acquire additional practical skills needed to perform professional activities in the workplace. They will be prepared to move around the European labor market which will increase their value as a future worker. Students trainees will improve their language skills in everyday life and work. In terms of intercultural development they will broaden their knowledge about Spanish culture, history and,customs, which will contribute to developing their sense of citizenship and European identity. In terms of personal development students will acquire different methods for effective coping with stress and working in a group. Through job shadowing visits teachers will be able to see how to use theri theoretical knowledge in practice e.g. the treatment of animals in veterinary clinics or photo processing techniques used in practice in advertising companies. This will develop their professional competences and increase their job qualifications. In addition, teachers will develop their language

skills.

Material results;

 1. Implementing the project „Watching others – we are improving” on eTwinning platform
 2. Online edition of a photo album containing 50 photographs documenting ordinary life in Barcelona
 3. Edition of 2 industry dictionaries with photographs – Polish-English in paper and on-line version 1- containing min. 50 concepts related to

veterinary medicine, 2 containing min. 50 concepts related to photography.

 1. Gaining certificates of competences acquired by the participants during their experiences abroad
 2. Introduction of a modified plan to improve the quality of school work
 3. Issuing a script describing animal disease cases and their care – 20 descriptions

Non-material results;

 1. Developing professional competences among students increasing their position on the labour market
 1. Better communication skills of students and teachers
 2. Improving students’ creativity and entrepreneurship
 3. Greater knowledge and openness to other cultures, the ability to create an intercultural environment
 4. Increase of teacher competences and professional profile
 5. Greater use of known methods and tools for vocational subjects

Zdjęcia z Barcelony

Zdjęcia z praktyk

Skip to content