Twój głos przyszłością Europy

Twój głos przyszłością Europy – Erasmus +, Planowana kwota przyznanego dofinansowania to 31 040 EUR

Termin: 01.09.2020- 31.08.2022

Projekt pt. „ Twój głos w przyszłością Europy” będzie realizowany przez cztery partnerskie szkoły średnie z : Polski, Hiszpanii, Turcji i Bułgarii. Celem głównym naszego projektu jest : Trwały rozwój szkół partnerskich poprzez kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów w

szczególności w zakresie TIK i języków obcych, świadomości obywatelskiej oraz wzmocnienie profilu zawodowego nauczyciela.

Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez realizację celów szczegółowych;

 1. wzrost kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w szczególności z zakresie świadomości obywatelskiej, współpracy w grupie i demokracji.
 2. wzrost profilu zawodowego nauczycieli.
 3. rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.
 4. wzrost udziału uczniów w życiu demokratycznym szkoły.
 5. bardziej strategiczne wykorzystanie ICT i otwartych zasobów edukacyjnych przez uczniów i nauczycieli.
 6. wzrost pewności siebie i większe zaangażowanie w życie szkoły wszystkich uczniów .
 7. wprowadzenie standardów demokratycznych w każdej szkole partnerskiej
 8. wzrost jakości pracy każdej szkoły partnerskiej poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod opartych na ICT

Zaplanowano następujące rezultaty materialne:

-strona internetowa projektu zawierająca wszystkie działania

 • Wystawy zdjęciowe- zorganizowane na zakończenie projektu i zaprezentowane w każdej szkole na konferencji podsumowującej dla uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej

-DVD- gdzie zamieszczone zostaną wszystkie materiały dotyczące realizowanego projektu. Będzie ona składała się z 4 części Rola Unii Europejskiej w rozwoju demokracji, Integracja społeczna, Rola wolontariatu, Prawa człowieka a prawa ucznia

-gra edukacyjna dotycząca demokracji zawierająca min. 60 pytań

 • słownik angielsko- polsko-turecko- bułgarsko-hiszpański gdzie znajdzie się min. 50 pojęć dotyczących demokracji
 • Europejska Karta Demokratycznych Szkół bez przemocy- dokument napisany we wszystkich językach szkół partnerskich który zawierał będzie zasady które spowodują że uczniowie będą czuli się bezpiecznie.

Nasz projekt podzieliliśmy na 4 bloki tematyczne:

 1. Aktywne obywatelstwo UE, europejska świadomość i demokracja
 2. Integracja społeczna
 3. Rola wolontariatu
 4. Prawa człowieka a prawa ucznia

W projekcie wezmą udział uczniowie 4 partnerskich szkół w wieku 14-19 lat. Tyko międzynarodowa współpraca pozwoli na wieloaspektowe podejście do tematu oraz pozwoli na pozbycie się lęku do obcokrajowców. W ten sposób nauka zostanie przekształcona w szereg nowych odkryć i pozytywnych doświadczeń ale także otworzy nowe możliwości i horyzonty. Wraz z otwarciem granic globalną migracją potrzeba lepszego przygotowania naszych uczniów oraz nauczycieli do zmieniającego się świata. Uczestniczące szkoły połączą kształcenie formalne i nieformalne a także działania społeczne i wolontariackie w celu wzmocnienia postępów w osiąganiu zaplanowanych celów. Tyko międzynarodowa współpraca pozwoli na wieloaspektowe podejście do tematu oraz pozwoli na pozbycie się lęku do obcokrajowców. W ten sposób nauka zostanie przekształcona w szereg nowych odkryć i pozytywnych doświadczeń ale także otworzy nowe możliwości i horyzonty. Wszystkie te działania wpłyną na rozwój kompetencji podstawowych i kluczowych u uczniów i nauczycieli m.in. w zakresie znajomości języków, świadomości obywatelskiej czy ICT.

The project entitled „Your voice in the future of Europe” will be implemented by four partner secondary schools from : Poland, Spain, Turkey and Bulgaria. The main objective of our project is : Sustainable development of the partner schools by educating the students’ key competences, especially in the field of ICT and foreign languages, civic awareness and strengthening the professional profile of the teacher. The realization of the main objective will be done through the implementation of specific objectives;

 1. increase the key competences of students and teachers in particular in the field of civic awareness, group cooperation and democracy.
 2. increase the professional profile of teachers.
 3. development of language competences of students and teachers.
 4. increase of pupils’ participation in the democratic life of school.
 5. more strategic use of ICT and open educational resources by students and teachers.
 6. increase in self-confidence and greater involvement of all students in school life .
 7. introduction of democratic standards in each partner school.
 8. increase the quality of work of each partner school by introducing modern ICT-based methods

The following material results are planned:

 • the project website containing all activities
 • Photo exhibitions – organized at the end of the project and presented in each school at a concluding conference for students, parents, teachers and the local community.

-DVD- where all materials concerning the project will be placed. It will consist of 4 parts Role of the European Union in the development of democracy, Social Inclusion, Role of Volunteering, Human Rights and Student Rights

 • an education game on democracy including min. 60 questions
 • English-Polish-Turkish-Bulgarian-Spanish dictionary with min. 50 terms concerning democracy
 • European Charter for Democratic Schools without violence – a document written in all languages of the partner schools which will contain rules that will make students feel safe.

Our project is divided into 4 thematic blocks:

 1. active EU citizenship, European awareness and democracy
 2. social inclusion
 3. the role of volunteering
 4. human rights and student rights

The project will be attended by students from 4 partner schools aged 14-19 years. Only international cooperation will allow for a multi-faceted approach to the subject and will help to get rid of the fear of foreigners. In this way, learning will be transformed into a series of new discoveries and positive experiences, but also open new opportunities and horizons. With the opening up of borders to global migration, we need to better prepare our students and teachers for a changing world. The participating schools will combine formal and non-formal education as well as social and voluntary activities in order to strengthen progress towards the planned goals. Only international cooperation will allow for a multi-faceted approach to the topic and will help to overcome fears of foreigners. In this way, learning will be transformed into a series of new discoveries and positive experiences but will also open new opportunities and horizons. All these activities will contribute to the development of basic and key competences for students and teachers, e.g. in terms of language skills, civic awareness and ICT.

Skip to content