Staże zawodowe szansą na sukces

Staże zawodowe szansą na sukces – Erasmus +
Termin:
01.09.2021-30.11.2022

W projekcie zaplanowano działania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły
określonych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.

  1. staż w lecznicach weterynaryjnych dla 4 uczniów klas II- IV kierunek technik weterynarii – 2
    tygodnie
  2. staż w firmach fotograficznych, agencjach reklamy dla 14 uczniów klasy II-IV kierunek
    technik fotografii i multimediów – 2 tygodnie
  3. job shadowing dla 2 nauczycieli zawodu – 1 tydzień

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Technikum
nr 3 w Puławach poprzez organizację staży zagranicznych oraz wzrost kompetencji
zawodowych nauczycieli zawodu poprzez obserwację pracy w danym przedsiębiorstwie.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynęła na naszą szkołę a także uczniów i nauczycieli,
którzy są jej częścią. Dzięki uczestnictwu nauczycieli w projekcie osiągnęli oni wiele korzyści.
Po pierwsze podnieśli oni poziom znajomości języków obcych, co ułatwi im nawiązanie
kontaktów z innymi krajami, poszerzy i ulepszy współpracę międzynarodową oraz umożliwi
im korzystanie z anglojęzycznych źródeł szkoleniowych. Co więcej dzięki podniesieniu
umiejętności językowych i świadomości kulturowej wzbogacili oni swoją wiedzę na temat
innych krajów europejskich i obywateli tych krajów, co pozwoliło im na promowanie
postawy otwartości i tolerancji w czasie pracy wychowawczej i pedagogicznej, a także
promowanie idei mobilności i możliwości płynących z korzystania z programu Erasmus+
wśród uczniów i innych pracowników szkoły. Uczestnicy stażów i job shadowing zostali
wyposażeni w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy i odpowiadające
zapotrzebowaniu pracodawców.

Skip to content