Renesansowy wykształciuch

Projekt „Renesansowy wykształciuch” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizacja projektu : 01 09.2010 r. do  29.02.2012 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 461 005 zł

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic poprzez tworzenie równych szans w rozwijaniu talentów i zainteresowań, wzmocnienie warunków atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Założenia ogólne dotyczą m.in. kształtowania dziewcząt i chłopców tak, by potrafili odnaleźć się w ciągle zmieniającym się świecie nie zatracając prawidłowych wzorców.
 

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące formy zajęć pozalekcyjnych:
zajęcia przedmiotowe
– język polski – przygotowanie do matury, 2 grupy x 10 osób x 40h. Zajęcia skierowane są do uczennic i uczniów klas III. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 – kwiecień 2011 r.
– matematyka – przygotowanie do matury, 2 grupy x 10 osób x 40h. Zajęcia skierowane są do uczennic i uczniów klas III. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 – kwiecień 2011 r.
– zajęcia z języka angielskiego
przygotowujące do zdawania egzaminu FCE- 2 grupy po 10 osób x 70 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Pięciu najlepszym osobom sfinansowany zostanie egzamin First Certificate. W ramach zadania zaplanowany jest  3- dniowy wyjazd do Krakowa. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 – grudzień 2011 r.

dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania  
– język niemiecki – 1 grupa x 10 osób x 80 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 r. – styczeń 2012 r.
uczestnictwo w kulturze – 8 grup po 25 osób uczestniczyć będzie w wyjazdach do teatru. Forma wsparcia skierowana jest do młodzieży klas I – III.
– sztuki walki – 1 grupa x 20 osób x 88 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 r. – styczeń 2012 r.
– klub dziennikarski – 1 grupa x 10 osób x 50 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po  1h lekcyjnej w terminie październik 2010 r. – styczeń 2012 r.
– pierwsza pomoc  – 2 grupy x 10 osób x 20 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II.
– grafika komputerowa – 1 grupa x 10 osób x 50 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po  2h lekcyjne w terminie październik 2010 r. – czerwiec 2011 r.
– komunikacja interpersonalna – 2 grupy x 10 osób x 10 h. Forma wsparcia skierowana jest do młodzieży klas I – III. Każda grupa będzie uczestniczyła w 2 spotkaniach po 5h
– koło turystyczno- historyczno-regionalne – 1 grupa x 10 osób x 24 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po  1h lekcyjnej w terminie październik 2010 r. – styczeń 2012 r. W ramach zajęć odbędą się 2 rajdy rowerowe oraz 4- dniowa wycieczka na Roztocze.
– poradnictwo grupowe
doradztwo zawodowe –8 grup x 20 osób x 3h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas III.
poradnictwo psychologiczne – 5 grup (w tym 2 grupy chłopców i 3 grupy dziewcząt) x 20 osób x 3h. Forma wsparcia skierowana jest do młodzieży klas I – III.


Rezultaty:
– 350 uczniów skorzystało z zajęć w ramach projektu
– zorganizowano 680 h zajęć pozalekcyjnych
– odbyły się 2 wyjazdy dydaktyczne 3- dniowy Kraków- Bochnia oraz 4 – dniowy na Roztocze
-zrealizowano 8 wyjazdów do teatru w Warszawie dla 200 uczniów
-odbyły się 2 rajdy rowerowe
– 5 uczniów przystąpiło do egzaminu First Certificate
-20 uczniów zdawało egzamin karate i uzyskało 8 i 9 kyu
– zakupiono pomoce dydaktyczne ( fantom, programy multimedialne, kamerę, aparat, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, łuki, wiatrówki, podręczniki, kimona, ochraniacze, maty itp.) na kwotę ponad 50.000 zł.

Skip to content