Ocalać od zapomnienia – opis projektu


Tytuł projektu: Ocalać od zapomnienia

Beneficjent: Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
Cel projektu: Trwały wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 3
Wartość projektu: 542 231,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 460 896,68 zł

Projekt „Ocalać od zapomnienia” jest odpowiedzą na zilustrowane problemy zwarte w diagnozie indywidualnych potrzeb i deficytów Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Puławach zatwierdzone przez organ prowadzący. Głównym celem proj. jest: Trwały wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez wdrożenie działań wynikających z zatwierdzonej przez organ prowadzący diagnozy a ukierunkowanych na organizację zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców, kursów specjalistycznych dla uczniów oraz kursów specjalistycznych dla nauczycieli a także wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych co umożliwi realizację zajęć metodami praktycznymi dla 80 uczniów/uczennic i 2 nauczycieli w Technikum nr 3. W projekcie wezmą udział uczniowie z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym, w wieku 15-19 lat uczęszczający do Technikum nr 3 wchodzącego w skład ZS3 oraz nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe zatrudnieni w szkole.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne dla uczniów- klub fotograficzny, podstawy obróbki zdjęciowej, język angielski zawodowy, matematyka, coaching- rozbudzą zainteresowania przedmiotowe u uczniów

2. kursy specjalistyczne dla uczniów- kurs fotografii kulinarnej i montażu pozwoli na uzyskanie zaświadczenia

3. kursy specjalistyczne dla nauczycieli- kurs montażu- pozwoli na rozszerzenie posiadanej wiedzy i nabycie kompetencji udokumentowanych zaświadczeniem

4. staże u pracodawców dla uczniów- pozwolą na poznanie specyfiki pracy na danym stanowisku

6. wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych:,- pozwoli na realizacje lekcji zgodnie z podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych

W rezultacie nastąpi podniesienie jakości usług edukacyjnych i zapewnienie warunków kształcenia zawodowego zgodnie z zaleceniami KOWEZ i ORE oraz odpowiednio do rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym osób z niepełnosprawnością.

Skip to content