Nie bój się być mądrym

Projekt „Nie bój się być mądrym”- staże dla uczniów technikum program POWER

Termin : 01.09.2019- 31.03.2021

Kwota: 44 049 euro czyli 188 437,22 zł

W projekcie zaplanowano działania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły określonych w

Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Zaplanowano:

 1. staż w lecznicach weterynaryjnych dla 14 uczniów klas I- IV kierunek technik weterynarii- 2

tygodnie

 1. staż w firmach fotograficznych, agencjach reklamy dla 9 uczniów klasy II kierunek fototechnik – 2 tygodnie
 2. job shadowing dla 2 nauczycieli zawodu – 1 tydzień.

Planujemy następujące rezultaty:

 • zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych uczestników;
 • poprawa kwalifikacji językowych ;
 • zdobycie przez uczestników dokumentów Europass Mobilność;
 • otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia stażu;
 • poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • zwiększenie szans uczestników na rynku pracy – krajowym i europejskim;
 • podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych;
 • zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki;
 • wzrost zdyscyplinowania, obowiązkowości i samodzielności;
 • zdobycie przez pracowników doświadczenia koniecznego do realizacji kolejnych projektów;
 • podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły.

Przedstawione mobilności przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeba naszej szkoły. Poprzez zorganizowane staże dla uczniów zwiększy się ich mobilność zawodowa i rozwiną lub nawet nabędą nowe kompetencje zawodowe. Uczniowie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne w zakresie konkretnej kompetencji w zawodach: technik weterynarii i fototechnik, udział w stażach pozwoli na kształcenie umiejętności zawodowych zgodnych z wymaganiami pracodawców krajowych i innych państw europejskich, uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, będą przygotowani do poruszania się po europejskim rynku pracy, nastąpi podniesienie wartości ucznia jako przyszłego pracownika zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców.

Uczniowie odbywający staż podniosą swoje umiejętności językowe w życiu codziennym i

zawodowym. W zakresie rozwoju międzykulturowego uczestnicy stażów poznają kulturę, historię i obyczaje Hiszpanii co wpłynie na rozwinięcie u nich poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej. W zakresie rozwoju osobistego uczniowie rozwiną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i współpracy w grupie. Poprzez wizyty job shadowing nauczyciele będą mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie nauczanej przez siebie wiedzy np. w lecznicy zwierząt jak diagnozuje się choroby zwierząt domowych czy firmie reklamowej jakie programy od obróbki zdjęć wykorzystuje się w praktyce. Spowoduje to rozwiniecie i nabycie nowych kompetencji zawodowych i wzrost profilu zawodowego nauczyciela. Dodatkowo nauczyciele rozwiną swoje umiejętności językowe. W konsekwencji udział w mobilnościach doprowadzi do modyfikacji stosowanych przez nauczycieli metod nauczania i pozwoli na stosowanie nowych (nie stosowanych dotychczas narzędzi). Ostatecznie zaplanowane działania wpłyną bezpośrednio na spełnienie przedstawionych

potrzeb organizacji co z kolei spowoduje wzrost jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego. Projekt będzie miał oddziaływanie nie tylko na uczestników mobilności ale także na innych nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne i władze oświatowe. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej co zaowocuje także w kolejnych latach po zakończeniu projektu i na trwale wzmocni prestiż szkoły.

In the project we planned different actions which result from identified needs of school included in the European School Development Plan. Planned:

 1. Internship in veterinary clinics for 14 students of I-IV grade of veterinary technician – 2 weeks
 2. Internship in photographic companies and advertising agencies for 9 students of II grade of

photography technician – 2 weeks

 1. Job shadowing for 2 teachers who teach these professions – 1 week.

We plan the following results:

 • Acquiring new and broadening professional qualifications of participants
 • Improving language competences
 • Gaining Europass Mobility document by participants
 • Gaining certificates of competences acquired by the participants during their experiences abroad
 • Broadening ICT and Communication skills
 • Increasing the participants’ chances on local and European labour market
 • Rising career and personal aspirations of participants
 • Increasing motivation to continue learning process
 • Expanding self-discipline, sense of duty and independency
 • Gaining experiences necessary to implement new projects
 • Rising the prestige and attractiveness of the school

The mobility will contribute to meeting the above identified needs of our school. Through organized internships students will increase their occupational mobility and develop or even acquire new professional skills. Students will improve their professional qualifications and practical skills in particular professions: veterinary technician and photography technician.

Participation in internships will allow for the training of vocational skills in accordance with the requirements of national employers and other European countries, the students will acquire additional practical skills needed to perform professional activities in the workplace. They will be prepared to move around the European labor market which will increase their value as a future worker. Students trainees will improve their language skills in everyday life and work. In terms of intercultural development they will broaden their knowledge about Spanish culture, history and customs, which will contribute to developing their sense of citizenship and European identity. In terms of personal development students will acquire different methods for effective coping with stress and working in a group. Through job shadowing visits teachers will be able to see how to use their theoretical knowledge in practice e.g. the treatment of animals in veterinary clinics or photo processing techniques used in practice in advertising companies. This will develop their professional competences and increase their job qualifications. In addition, teachers will develop their language skills. Consequently, participation in mobility will lead to the modification of teaching methods used

by the teachers and allow them to use the new tools in teaching (not previously used). Finally, the planned activities will directly contribute to meeting desired needs of the organization and will contribute to improving the quality of school work on European level. Implementation of the project will have an impact not only on the participants of mobility but also on other teachers, students, parents, local environment and local education authorities. Implementation of the project will improve the quality of school work and attractive educational offer which will result also in future years after the completion of the project and it will permanently strengthen the prestige of the school.

Skip to content