Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija

Tytuł Projektu: „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.
Okres realizacji projektu:  od 01.09.2017 r.  do 30.09.2019 r.
Beneficjent: Powiat Puławski.
Wartość Projektu:  1 565 961,18 zł.
Dofinansowanie UE:  1 331 067,00 zł.
Wkład własny Powiatu Puławskiego:  156 608,13 zł.
Budżet Państwa: 78 286,05 zł.
           

Celem projektu pn. „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija ”  jest dostosowanie kształcenia zawodowego  550 uczniów
z Powiatu  Puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szkołach Powiatu Puławskiego
do 30. IX. 2019r.

Cele szczegółowe  projektu to:
–  zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych z pracodawcami do IX. 2019 r,
–  podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 550 uczniów,
– umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół Powiatu Puławskiego,
–  poprawa warunków nauczania w 10 szkołach Powiatu Puławskiego.

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów
w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Szkoły i placówki objęte projektem:
•    Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;
•    Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
•    Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach;
•    Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;
•    Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach;
•    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach;
•    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;
•    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – znajduje się tutaj

Skip to content