Lwy salonów puławskich

PROJEKT „Lwy salonów puławskich” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie wzięło udział 222 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Puławach.
Kwota dofinansowania : 165 265,60
Okres realizacji: 01.09.2014- 30.06.2015

W projekcie zaplanowano następujące działania:
zajęcia przygotowujące do matury
– język angielski- przygotowanie do matury, 4 klasy x 50h. Zajęcia skierowane  do uczennic i uczniów klas III. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie do kwietnia 2015 r.
– język polski – przygotowanie do matury, 2 grupy x 10 osób x 30h. Zajęcia skierowane do uczennic i uczniów klas III. Zajęcia odbywały się średnio  1 raz w tygodniu po 1h lekcyjnej w terminie do kwietnia 2015 r.
– matematyka – przygotowanie do matury, 4 grupy x 50h. Zajęcia skierowane do uczennic i uczniów klas III. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie do kwietnia 2015 r.
– dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania  – termin do czerwca 2015
– koło plastyczne– 2 grupy x 10 osób x 30 h. Zajęcia skierowane do młodzieży klas I i II.
– koło strzeleckie– 2 grupy x 10 osób x 30 h. Zajęcia skierowane do młodzieży klas I i II.
– koło biologiczne– 2 grupy x 10 osób x 30 h. Zajęcia skierowane do młodzieży klas I i II.
– koło dziennikarsko- fotograficzne- 1 grupa x 10 osób x 30h. Zajęcia skierowane do młodzieży klas I i II.
 – koło turystyczne- 1 grupa x 10 osób x 30h. Zajęcia skierowane do młodzieży klas I i II.
– zajęcia z siatkówki – 1 grupa x 8 osób x 60h. Zajęcia skierowane do młodzieży klas I i II.

Doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne
doradztwo zawodowe –4 klasy x 4h. Zajęcia skierowane do młodzieży klas III.
poradnictwo psychologiczne – 3 grup (w tym 2 grupy chłopców i 1 grupa dziewcząt) x 20 osób x 3h. Forma wsparcia skierowana do młodzieży klas I – III.

Skip to content