Ciągle aktywni

Realizacja projektu wynikała z zdiagnozowanych potrzeb szkoły zawartych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.
Istniała potrzeba zorganizowania międzynarodowych mobilności które pozwoliły na inne spojrzenie na wykorzystanie mediów społecznych, cyberbezpieczeństwo  oraz zapewniły lepsze wyniki i wykorzystanie rezultatów niż kursy i szkolenia krajowe. Mobilność  europejska była częścią planu profesjonalizacji naszych nauczycieli a przez to i placówki. Pozwoliło to na wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a lepsze wyniki kształcenia pozwoliły na wieloaspektowe przygotowanie uczniów i ich wzrost wartości na rynku pracy. Praca w międzynarodowej grupie pozwoliła na te same problemy spojrzeć z innej perspektywy i znaleźć inne rozwiązania.
W projekcie zaplanowano i zrealizowano 2 działania typu „job shadowing” w szkole hiszpańskiej – Vitoria Gasteiz i portugalskiej- Lousado, gdzie obserwowane były metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych przede wszystkim na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językach obcych oraz zasady bezpieczeństwa w internecie. W każdej z mobilności job shadowing wzięło udział po 4 uczestników( 1 dyrektor, 1 nauczyciel języka angielskiego, 1 nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 1 nauczyciel j. polskiego ), pozwoliło to na wdrożenie zaobserwowanych rozwiązań i wiedzy do pracy zespołów przedmiotowych(matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego).
Zaplanowano  i zrealizowano również 2 szkolenia dla nauczycieli. Jedno dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych na lekcjach- Hiszpania  oraz drugie dotyczące cyberbezpieczeństwa- Cypr . Rezultatem realizacji było  m.in wzmocnienie  współpracy w grupie pomiędzy nauczycielami, zmiana tradycyjnych metoda nauczania na nauczanie kreatywne, poszukujące z wykorzystaniem portali społecznościowych i mediów społecznościowych , otwarcie na Europe i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych nauczycieli co spowodowało wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli oraz jego profilu zawodowego,  to z kolei miało wpływ na wzrost kompetencji kluczowych u uczniów, podniesienie ich wyników dydaktycznych a finalnie spowodowało wzrost jakości pracy placówki.

Celem głównym był:
Trwały rozwój Zespołu Szkół nr 3 w Puławach poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych w szczególności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.
najważniejsze cele szczegółowe to:
-podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły
-podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły
-realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły
-wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych w czasie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu
-podniesienie zrozumienia dynamiki grupowej i różnych ról w grupie
-wzbogacenie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów
-podniesienie kompetencji podstawowych w szczególności w zakresie języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów
W wyniku realizacji projektu w szkole zwiększyło się wykorzystanie mediów społecznościowych na lekcjach i poza lekcjami co bezpośrednio wpłynęło na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Dodatkowo szkoła wdrożyła politykę bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Internetu i portali społecznościowych.
W realizację tych projektów włączyliśmy naszych uczniów, co pozwoliło na  wzrost ich kompetencji i lepsze przygotowanie językowe. Wymiana doświadczeń pozwoliła na wzmocnienie kompetencji u nauczycieli i uczniów, poprawiła zdolności językowe. Młodzi ludzie stali się „obywatelami świata”.
Nabyte przez uczniów i nauczycieli kompetencje były zgodne z potrzebami uczestników i przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły, profesjonalizacji kadry szkolnej. Projekt  miał oddziaływanie nie tylko na uczestników mobilności ale także na innych nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne i władze oświatowe. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej co zaowocowało także w kolejnych latach po zakończeniu projektu i na trwałe wzmocniło prestiż szkoły.


The project implementation is the result of the diagnosed school needs included in the European School Development Plan.
According to the plan there is a strong need to organize international mobilities that will allow to look differently at social networks application, cyber- security as well as provide better results and results application than conventional courses and local trainings can provide. European mobility is the part of our teaching staff and institution professionalization plan. It will allow to increase prestige of our school in the local environment, and better education results will provide our students multifaceted preparing and their labour market value increase. Working within the international team will allow to look at the same problems from a different angle and to find other solutions.
The project assumes two activities of the ‘ job shadowing’ kind in one Spanish and one Portuguese school, where the working methods with special reference to social networks during science and foreign languages classes will be observed as well as safety rules on the Internet. In each ‘job shadowing’ mobility 4 people will take part ( one head teacher, one English teacher, one Science teacher and one Polish teacher);  it will allow to implement all the observed solutions and knowledge into school subject teams work ( Science and humanities).
Two training courses for teachers have been planned, the first one related to social networks application during lessons   and the second one related to cyber- security. The result of their implementation will be i.a. enhancing cooperation between teachers within teams, transforming traditional teaching methods into creative ones, with the use of social networks and social media, opening up to Europe and international projects number increase as well as increase of teachers pedagogic and teaching competences . It will result in teachers key competences increase and their professional profile  and, in turn, in students key competences, their educational results improvement and finally will cause the institution work quality increase.

The main objective of the project:
Permanent development of Zespol Szkol  no. 3 in Pulawy through equipping teachers in knowledge and skills allowing them to support students key competences increase especially in terms of Science and foreign languages.

The most important specific objectives:
• The school work quality and level increase,
• The school staff professional competences increase,
• The school staff foreign mobilities implementation,
• Solutions/ knowledge acquired within the project foreign mobilities implementation,
• Increase in group dynamic and different group roles comprehension,
• Teachers and students’ language skills enhancement,
• Increase in students key competences in terms of foreign languages and Science.

As the result of the project there will be increase in social media application during classes and after classes, which will directly influence students key competences development. Furthermore, the school will implement the security policy in terms of the Internet and social networks application.
It is planned to involve students in the project implementation, which will allow to improve their competences and linguistic preparation.  Sharing experiences will allow to reinforce teachers and students competences, it will improve their language skills. The young will become ‘ citizens of the world’.

The competences acquired both by students and teachers will be compatible with their needs and will contribute to the school work quality increase and the teaching staff professionalization. The project will influence not only its participants, but also other teachers, students, parents, local environment and educational authorities. The project implementation will impact the school work quality as well as the school educational offer, which in turn will bring positive results for years even after the project termination and will permanently enhance the school prestige.   

Pliki do pobrania:
(proszę kliknąć w link)

– Część 1 / Part 1

– Część 2 / Part 2

– Część 3 / Part 3

Skip to content