Chcemy być lepsi

Tytuł projektu: „Chcemy być lepsi”- program Erasmus +

Okres realizacji: 01.09.2021- 30.11.2022
Realizacja projektu wynikała z zdiagnozowanych potrzeb szkoły zawartych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Mobilność europejska jest częścią planu profesjonalizacji naszych nauczycieli a
przez to i placówki. Pozwoli to na wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a lepsze wyniki kształcenia pozwolą na wieloaspektowe przygotowanie uczniów i ich wzrost wartości na rynku pracy. Praca w międzynarodowej grupie pozwoli na te same problemy spojrzeć z innej perspektywy i znaleźć inne rozwiązania. W projekcie zaplanowano i zrealizowano 1 działanie typu „job shadowing” w szkole
tureckiej, gdzie obserwowane były metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem ICT przede wszystkim na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i językach obcych. Zaplanowano i zrealizowano również 2 szkolenia dla nauczycieli. Jedno dotyczące wykorzystania nowoczesnych metod w tym ICT a drugi językowe. Rezultatem realizacji będzie m.in. wzmocnienie współpracy w grupie pomiędzy nauczycielami, zmiana tradycyjnych metoda nauczania na nauczanie kreatywne, poszukujące z wykorzystaniem e- learning , wprowadzenie procedur przeciwdziałających
przedwczesnemu kończeniu nauki, otwarcie na Europe i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych nauczycieli co spowoduje wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli oraz jego profilu zawodowego, będzie to z kolei miało wpływ na wzrost kompetencji kluczowych u uczniów, podniesienie ich wyników dydaktycznych a finalnie spowoduje wzrost
jakości pracy placówki.

W wyniku realizacji projektu w szkole wdrożymy nowoczesne metody na lekcjach i poza lekcjami co bezpośrednio wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Zmiana tradycyjnych metod nauczania zaowocuje zatrzymaniem uczniów w szkole. W realizację tych projektów planujemy włączyć naszych uczniów, co pozwoli wzrost ich kompetencji i lepsze przygotowanie językowe. Wymiana doświadczeń pozwoli na wzmocnienie kompetencji u nauczycieli i uczniów, poprawi zdolności językowe. Młodzi ludzie staną się „obywatelami świata”. Nabyte przez uczniów i nauczycieli kompetencje będą zgodne z potrzebami uczestników i przyczynią się do poprawy jakości pracy szkoły, profesjonalizacji kadry szkolnej.

Projekt będzie miał oddziaływanie nie tylko na uczestników mobilności ale także na innych nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne i władze oświatowe. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej co zaowocuje także w kolejnych latach po zakończeniu projektu i na trwale wzmocni prestiż szkoły.

Skip to content