Bez kompleksów na rynku pracy

Tytuł: „Bez kompleksów na rynku pracy”

Projekt 12.4 – Konkurs zamknięty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16
Termin: 01.10.2017- 31.12.2018r.
Kwota projektu: 271 241,00 zł
Kwota dofinansowania: 241 841,00 zł

Projekt „Bez kompleksów na rynku pracy jest odpowiedzą na zilustrowane problemy zwarte w diagnozie indywidualnych potrzeb i deficytów Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Puławach zatwierdzone przez organ prowadzący.

Głównym celem proj. jest: Trwały wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez wdrożenie działań wynikających z zatwierdzonej przez organ prowadzący diagnozy a ukierunkowanych na organizację zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców, kursów specjalistycznych dla uczniów oraz kursów specjalistycznych dla nauczycieli a także wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych co umożliwi realizację zajęć metodami praktycznymi dla 40 uczniów/uczennic i 1 nauczyciela w Technikum nr 3.

W projekcie wezmą udział uczniowie z wykształceniem gimnazjalnym, w wieku 16-19 lat uczęszczający do Technikum nr 3 wchodzącego w skład ZS3 oraz nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe zatrudnieni w szkole.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

1. zajęcia specjalistyczne dla uczniów- klub fotograficzny, podstawy obróbki zdjęciowej, język angielski zawodowy- rozbudzą zainteresowania
    przedmiotowe u uczniów

2. kursy specjalistyczne dla uczniów- kurs fotografii kulinarnej pozwoli na uzyskanie zaświadczenia

3. kursy specjalistyczne dla nauczyciela- kurs podstawowy i zaawansowany Photoshopa- pozwoli na rozszerzenie posiadanej wiedzy i nabycie
    kompetencji udokumentowanych zaświadczeniem

4.staże u pracodawców dla uczniów- pozwolą na poznanie specyfiki pracy na danym stanowisku

6. wyposażenie pracowni przedmiotowych: pracownia obróbki obrazu, ciemnia fotograficzna, multimedialnych technik komputerowych,
   plastyczna- pozwolą na realizacje lekcji zgodnie z podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych.

Skip to content