Bez kompleksów na europejskim rynku – Erasmus Plus

PROJEKT „Bez kompleksów na europejskim rynku” realizowany będzie w ramach programu Erasmus plus.

Kwota dofinansowania : 28 073,00 euro = 117 906,00 zł
Okres realizacji: 01.08.2017- 31.07.2018
Cel główny: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Technikum nr 3 w Puławach poprzez organizację staży zagranicznych oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu poprzez obserwację pracy w danym przedsiębiorstwie.

Cele szczegółowe:
• wykształcenie praktyczne uczniów, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów
• podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego
• podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły
• realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły i uczniów
• wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych w czasie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu
• podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
• przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych,
• wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów,
• poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,

W projekcie zaplanowano następujące działania:
1. staż w lecznicach weterynaryjnych dla 8 uczniów klas II- IV kierunek technik weterynarii- 2 tygodnie- Barcelona
2. staż w firmach fotograficznych, agencjach reklamy dla 6 uczniów klasy II kierunek fototechnik – 2 tygodnie- Barcelona
3. job shadowing dla 2 nauczycieli zawodu – 1 tydzień.

Podczas obserwacji job shadowing jako osobę towarzyszącą zaplanowano dyrektora szkoły, który dokona tzw. wizyty monitorującej – Barcelona.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoły opisane w Europejskim Planie Rozwoju zs3. Bezpośrednio odnosi się do wymagań stawianych kadrze nauczycielskiej, odpowiada potrzebom uczniów i rynkowi pracy. Poprawia jakość i skuteczność kształcenia, co wpływa bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Służy rozwojowi profilu zawodowego nauczycieli nie tylko tych bezpośrednio zaangażowanych w mobilności europejskie ale całej szkoły poprzez wymianę doświadczeń i poznawanie nowych metod pracy. Dzięki temu w naszej szkole a także szkołach partnerskich mają szanse pojawić się innowacyjne rozwiązania które wpłyną pozytywnie i trwale na podniesienie jakości pracy szkoły. Dzięki realizacji projektu nasza szkoła zyska wymiar międzynarodowy. Nasi nauczyciele i uczniowie poczują się uczestnikami wielkiej europejskich społeczności.

Realizacja projektu pozwoli na rozbudzenie w naszych nauczycielach i uczniach postawy „otwartości” na inne kultury, metody pracy, stosowane na lekcjach narzędzia. Realizowane później projekty na eTwinnig bezpośrednio wpłyną na rozwój kompetencji kluczowych w szczególności językowych i matematyczno-przyrodniczych u naszych uczniów.

Chcielibyśmy aby poprzez wzrost jakości pracy szkoły zyskała ona większy prestiż w środowisku.

Pliki do pobrania:
(proszę kliknąć w link)

– baza materiałów – link

– słownik – link

– Barcelona album – link

Skip to content