Deklaracja dostępności ZS3 Puławy

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Przybliżając tekst za pomocą wbudowanych rozwiązań aplikacji klienckiej (user agent), tekst nie jest wyświetlany w jednej kolumnie, niektóre treści są niedostępne,
 • Treści spod kursora nie spełniają jednego z trzech głównych wymagań,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak zachowania prawidłowej kolejności nagłówków stron,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów,
 • Ze względu na liczne błędy w kodzie HTML Technologie Wspomagające (AT) mogą nie mieć możliwości gromadzenia informacji, aktywowania (lub ustanawiania) i nadążania za stanem kontroli interfejsu użytkownika w treści na stronie internetowej.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kantorski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 662-340-322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia - frontowe oraz od parkingu. Wejścia od parkingu przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez zastosowanie pochylni. Wejście jest zamykane na czas przerw i dozorowane przez pracowników szkoły. Podczas lekcji przy drzwiach wejściowych prowadzone są dyżury uczniowskie.
 2. Przestrzeń na parterze jest przestrzenią płaską bez wystających przeszkód, przez co osoba na wózku może swobodnie poruszać się po tym piętrze.
 3. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia.
 4. Brak miejsc przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, jednak konstrukcja parkingu daje możliwość zaparkowania w bezpieczny sposób przy samej pochylni dla niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie jest uregulowane.
 6. Jeśli zaistnieje potrzeba, można zamówić usługę tłumacza języka migowego online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.