Profil mundurowy

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

z elementami pożarnictwa, wojskowości, policji, służby celnej, straży miejskiej


UWAGA!

Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 17 maja do 31 maja 2021r.

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 7 czerwca 2021r. o godzinie 1000 w Zespole Szkół nr 3 w Puławach.

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do udziału w teście.

Do klasy I zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe art. 143. mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy mają bardzo dobry stan zdrowia i otrzymają od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stosowne zaświadczenie*.

Informacje o teście sprawności fizycznej

Oświadczenie rodzica do testu sprawności PDF

Oświadczenie rodzica do testu sprawności DOCX

Orzeczenie lekarskie DOCX

Orzeczenie lekarskie PDF

*Art. 143. [Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej]

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.


Jedyna w powiecie szkoła pod patronatem MON realizująca program Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych. Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji, Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz 1. Dęblińskim Batalionem Drogowo-Mostowym, uczniowie zdobędą umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w służbach mundurowych.

Przedmioty rozszerzone:

biologia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane przy naborze:

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa


Oznaczenie klasy przy naborze:

1A