Renesansowy wykształciuch

Projekt „Renesansowy wykształciuch”

Projekt „Renesansowy wykształciuch” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizacja projektu : 01 09.2010 r. do  29.02.2012 r.
Kwota przyznanego dofinansowania: 461 005 zł

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic poprzez tworzenie równych szans w rozwijaniu talentów i zainteresowań, wzmocnienie warunków atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Założenia ogólne dotyczą m.in. kształtowania dziewcząt i chłopców tak, by potrafili odnaleźć się w ciągle zmieniającym się świecie nie zatracając prawidłowych wzorców.
 

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące formy zajęć pozalekcyjnych:
zajęcia przedmiotowe
- język polski – przygotowanie do matury, 2 grupy x 10 osób x 40h. Zajęcia skierowane są do uczennic i uczniów klas III. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 – kwiecień 2011 r.
- matematyka - przygotowanie do matury, 2 grupy x 10 osób x 40h. Zajęcia skierowane są do uczennic i uczniów klas III. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 – kwiecień 2011 r.
- zajęcia z języka angielskiego
przygotowujące do zdawania egzaminu FCE- 2 grupy po 10 osób x 70 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Pięciu najlepszym osobom sfinansowany zostanie egzamin First Certificate. W ramach zadania zaplanowany jest  3- dniowy wyjazd do Krakowa. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 – grudzień 2011 r.

dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania  
- język niemiecki – 1 grupa x 10 osób x 80 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 r. - styczeń 2012 r.
uczestnictwo w kulturze – 8 grup po 25 osób uczestniczyć będzie w wyjazdach do teatru. Forma wsparcia skierowana jest do młodzieży klas I – III.
- sztuki walki – 1 grupa x 20 osób x 88 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne w terminie październik 2010 r. - styczeń 2012 r.
- klub dziennikarski – 1 grupa x 10 osób x 50 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po  1h lekcyjnej w terminie październik 2010 r. - styczeń 2012 r.
- pierwsza pomoc  - 2 grupy x 10 osób x 20 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II.
- grafika komputerowa - 1 grupa x 10 osób x 50 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po  2h lekcyjne w terminie październik 2010 r. – czerwiec 2011 r.
- komunikacja interpersonalna – 2 grupy x 10 osób x 10 h. Forma wsparcia skierowana jest do młodzieży klas I – III. Każda grupa będzie uczestniczyła w 2 spotkaniach po 5h
- koło turystyczno- historyczno-regionalne - 1 grupa x 10 osób x 24 h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas I i II. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu po  1h lekcyjnej w terminie październik 2010 r. - styczeń 2012 r. W ramach zajęć odbędą się 2 rajdy rowerowe oraz 4- dniowa wycieczka na Roztocze.
- poradnictwo grupowe
doradztwo zawodowe –8 grup x 20 osób x 3h. Zajęcia skierowane są do młodzieży klas III.
poradnictwo psychologiczne – 5 grup (w tym 2 grupy chłopców i 3 grupy dziewcząt) x 20 osób x 3h. Forma wsparcia skierowana jest do młodzieży klas I – III.


Rezultaty:
- 350 uczniów skorzystało z zajęć w ramach projektu
- zorganizowano 680 h zajęć pozalekcyjnych
- odbyły się 2 wyjazdy dydaktyczne 3- dniowy Kraków- Bochnia oraz 4 – dniowy na Roztocze
-zrealizowano 8 wyjazdów do teatru w Warszawie dla 200 uczniów
-odbyły się 2 rajdy rowerowe
- 5 uczniów przystąpiło do egzaminu First Certificate
-20 uczniów zdawało egzamin karate i uzyskało 8 i 9 kyu
- zakupiono pomoce dydaktyczne ( fantom, programy multimedialne, kamerę, aparat, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, łuki, wiatrówki, podręczniki, kimona, ochraniacze, maty itp.) na kwotę ponad 50.000 zł.

Baner 006
DSC 7326
DSC 7406
DSC 7419
DSC 7539
DSC 7639
DSC 7650
Karate-Kyokushin 012
Karate-Kyokushin 026
Karate-Kyokushin 027
Renesansowa pomoc 005
Renesansowa pomoc 069