Duplikaty dokumentów

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub legitymacji szkolnej  absolwent albo uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej.
 
W celu uzyskania duplikatu należy:
1. Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu.

2. Dokonać wpłaty :
- za duplikat świadectwa w wysokości 26 zł
- za duplikat legitymacji szkolnej  9 zł
3. Dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty na konto szkoły.
Dane do przelewu :
Zespół Szkół nr 3 w Puławach
PKO BP 36 1020 3219 0000 9702 0091 0661
w tytule wpisujemy opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji, imie i nazwisko ( w przypadku kobiet nazwisko panieńskie)
4. Złożyć wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w kancelarii szkoły

Przypominamy, że duplikat świadectwa może zostać wydany wyłącznie w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dokumentu.
Duplikat wydawany jest w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.