Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów które należy złożyć po opublikowaniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia :

1.    Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
2.    Oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3.    Wyciąg aktu urodzenia ( ksero)
4.    3 zdjęcia legitymacyjne ( 30x42 mm).
5.    Karta zdrowia

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 3 )  w dniach -  od  22 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. do godz.14:00