Terminarz 2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

I TECHNIKUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021*

Aktualizacja z dnia 25 05 2020r. tutaj

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na rok szkolny 2020/2021.

 

1. Składanie wniosków do wybranych szkół
- od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00.

2. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną
- od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00.

3. Dostarczenie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.

Dokonywanie zmian przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
- od 31 lipca 2020r. do 04 sierpnia  2020r. do godz. 15:00.

4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków/kryteriów wynikających z postępowania rekrutacyjnego
- do 11 sierpnia 2020r. do godz. 15:00.

5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia –
- 12 sierpnia 2020r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, kopii aktu urodzenia, karty zdrowia,  3 fotografii
- 13 sirpnia  2020r.do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00.

7. Publikacja list przyjętych do szkoły

- 19 sierpnia 2020r.do godz. 14:00.