Przeliczanie ocen

PRZELICZANIE OCEN

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą.


1.    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
      wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 punktów);
Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 Ustawy, wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

- wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72  punkty);

Za oceny wyrażone w stopniu:
1)    celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2)    bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3)    dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4)    dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5)    dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów;
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

1)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a)    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b)    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się   7 punktów,
c)    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się    5 punktów,

2)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b)    dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d)    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e)    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f)    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 3 punkty;

3)    1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w pkt 1 – 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)    międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b)    krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c)    wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d)    powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


- W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.