Profil pedagogiczno-psychologiczny

Wykorzystując zainteresowanie młodych ludzi tematyką społeczną, proponujemy naukę w klasie pedagogiczno-psychologicznej.

W tej klasie uczniowie zdobędą wiedzę z dziedziny pedagogiki i psychologii, ponadto będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w placówkach oświatowo-wychowawczych. Profil ten daje możliwość rozwijania zainteresowań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie nauczycielskim i sprawdzenie swoich predyspozycji do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.

Absolwenci tego kierunku zostaną przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, rehabilitacja, fizykoterapia, itp.